§1

Definicje

 

Serwis – system Stron WWW stanowiących zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowiony na serwerze internetowym pod wyznaczonym adresem WWW, posiadający bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonych do światowych zasobów internetu. W tym przypadku rolę tą pełni serwis internetowy supertesty.pl

 

Partner - osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173/2004 poz. 1807 ze zmianami), lub spółka prawa handlowego. Posiada własne Strony Internetowe i przystąpiła do Programu Partnerskiego.

 

Strona WWW/Strona Internetowa - dokument hipertekstowy pobierany z pliku zapisanego na dysku lokalnym serwera internetowego i udostępniany w sieci przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika pobierany i otwierany za pomocą przeglądarki internetowej.

 

Reflink hiperłącze reklamowe, po Kliknięciu którego możliwe jest uzyskanie korzyści przez osobę, która umieściła go na Stronie WWW. Korzyścią jest wynagrodzenie w postaci kwoty określonej w niniejszym Regulaminie, przyznawane na określonych zasadach.

 

Hieperłącze Tekstowe - to zamieszczone w dokumencie elektronicznym odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu.

 

Hiperłącze Graficzne (Baner) - to zamieszczone w dokumencie elektronicznym odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem obrazu.

 

Kliknięcie - świadome działanie osoby odwiedzającej Stronę WWW, polegające na ręcznej aktywacji Hiperłącza w celu wejścia w miejsce docelowe zdefiniowane w Hiperłączu. Kliknięcie ma na celu skierowanie odwiedzającego na stronę supertesty.pl poprzez zastąpienie Strony WWW, na której znajdował się kod hiperłącza, stroną supertesty.pl

 

Formularz Rejestracyjny - formularz udostępniony na Stronie WWW, umożliwiający przesłanie do Serwisu danych osobistych.

 

Konto Partnera - udostępnione przez Serwis indywidualne Konto Partnera, zawierające informacje na temat wynagrodzeń Partnera oraz jego dane osobiste.

 

Właściciel Strony WWW w przypadku niniejszego Regulaminu to osoba, do której należy dana Strona WWW i która jest odpowiedzialna za treści na niej umieszczane.

Wejście - każde wejście, inaczej odsłona Reflinku bez względu na unikalność internauty.

Wejście Unikalne - tylko wejścia z jednego adresu IP na 24h.

Lead zainicjowany - lead rozpoczęty, bez względu na to, czy internauta wykupił odpowiedź czy nie. Liczba zwiększana po wypełnieniu testu w momencie przejścia do zakładki płatności.

Lead ukończony – lead, za który otrzymało się premie (została wykupiona odpowiedź za pomocą wiadomości SMS).

Użytkownik – osoba wypełniająca test.

 

Domena Internetowa - element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w sieci internet, np. org, com, pl.

Wiadomość SMS - usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Usługa ta jest wprowadzana także do sieci telefonii stacjonarnej. SMS wysyła się pod numer abonenta sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej.

§2

Postanowienia ogólne

 

1.  Uczestnikiem Programu Partnerskiego Serwisu supertesty.pl może zostać:

 1. pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce,
 2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski,
 3. osoba będąca właścicielem Strony WWW, na której umieszczony zostaje Reflink.

2. Partner może posiadać tylko jedno konto w serwisie, niezależnie od ilości posiadanych stron internetowych.

3. Każde kolejne konto Partnera zostanie usunięte bez ostrzeżenia.

4. Partner może umieścić Reflink na każdej Stronie WWW, której jest właścicielem.

5. Strona WWW Partnera, na której umieszczony zostaje Reflink musi być stroną kompletną oraz nie wzbudzającą zastrzeżeń co do jej przeznaczenia i funkcjonalności.

6. Tematyka Strony WWW powinna być łatwa do określenia .

7. Treści zawarte na Stronie WWW nie mogą w żaden sposób naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, a także norm moralnych i obyczajowych.

8. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za Stronę WWW, na której umieszczony został Reflink, a także jej treść.

 

 

§3

Cel Programu Partnerskiego


Celem Programu Partnerskiego jest promocja Serwisu SuperTesty przy zastosowaniu Hiperłączy Tekstowych lub Graficznych (baner) umieszczanych na Stronach WWW Partnerów. Serwis dąży do popularyzacji swojej działalności w sieci internet oraz pozyskania nowych użytkowników.

§4

Jak przystąpić do Programu Partnerskiego

 1. W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego należy dokonać rejestracji w Serwisie pod adresem http://supertesty.pl/pp/register.php.
 2. W trakcie rejestracji należy podać aktywny adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja zwrotna, zawierająca dalsze instrukcje. W przypadku umieszczenia wiadomości przez program pocztowy w folderze „SPAM” Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 3. Wiadomość otrzymana w procesie rejestracji zawiera Hiperłącze Tekstowe będące przekierowaniem do Formularza Rejestracyjnego, gdzie Partner zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu, a także podania nazwy użytkownika, hasła oraz prawdziwych danych osobistych, w tym:

·         imienia,

·         nazwiska,

·         ulicy,

·         kodu pocztowego,

·         miejscowości,

·         numeru NIP.

 1. Formularz Rejestracyjny zawiera także pola umożliwiające podanie informacji dodatkowych w postaci pełnej nazwy firmy, nazwy banku oraz numery konta bankowego.
 2. Po wykonaniu powyższych czynności i Kliknięciu polecenia „REJESTRUJ”, zostaje utworzone indywidualne Konto Partnera w Serwisie SuperTesty , które umożliwia dostęp do następujących funkcjonalności:

·         Start – pozycja menu Serwisu, która zawiera powitanie oraz aktualny stan twojego Konta,

·         Materiały Reklamowe - pozycja menu Serwisu, która zawiera podstawowe informacje na temat Reflinków, a także generuje ich kod, który Partner może umieścić na Stronie WWW, której jest Właścicielem,

·         Transakcje – pozycja menu Serwisu zawierające historie dokonywanych transakcji, w tym premii, prowizji i wypłat,

·         Statystyki – pozycja menu Serwisu, zawierająca Statystyki Wejść, Wejść Unikalnych, Leadów Zainicjowanych oraz Leadów Ukończonych

·         Dane osobiste - pozycja menu Serwisu, umożliwiająca modyfikację danych osobistych Konta Partnera,

·         Wypłata - pozycja menu Serwisu, umożliwiająca dokonanie wypłaty oraz przeglądu historii wypłat,

·         Wyloguj - pozycja menu Serwisu, umożliwiająca wylogowanie się Partnera z Serwisu. Po Kliknięciu tej pozycji Partner traci dostęp do menu, do momentu ponownego zalogowania w Serwisie.

§5

Ograniczenia dotyczące tematyki stron oraz niedozwolonych czynności

Serwis zastrzega sobie prawo do monitorowania Stron WWW oraz do usunięcia konta Partnera w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.

Zabrania się w szczególności:

 1. Umieszczania Reflinku na Stronie WWW zawierającej treści naruszające prawo lub normy obyczajowe, w tym na stronach zawierających:
  1. treści pornograficzne i erotyczne,
  2. treści obraźliwe, oszczercze, naruszające dobra osobiste innych osób,
  3. treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami,
  4. treści naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 2. Wykorzystywania Strony WWW w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym do:
  1. nieuprawnionego udostępniania w jakikolwiek sposób plików lub hiperłączy do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też pośredniczenia w nielegalnym udostępnianiu materiałów objętych ochroną prawnoautorską,
  2. udostępniania treści o charakterze szkodliwym takich jak np. wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy" bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy tudzież hiperłącza do nich,
  3. zamieszczania treści lub podejmowania innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji,
  4. wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę WWW, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej towarów i usług lub w inny sposób.
 3. Modyfikacji kodu hiperłącza wygenerowanego przez Serwis, zmieniającej jego funkcjonalność bądź manipulacji kodem Strony WWW (za pomocą dowolnych metod lub języków opisu) w celu modyfikacji funkcjonalności Reflinku lub wyglądu Banera.
 4. Naruszenia przez Partnera Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Podejmowania przez partnera działań niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu.

§6

Wynagrodzenie należne Partnerowi

 1. Za udostępnienie powierzchni na Stronie Internetowej i zamieszczenie na niej Reflinku Partner nie będzie otrzymywał wynagrodzenia.
 2. Wynagrodzenie zostanie naliczone w momencie wysłania przez Użytkownika Wiadomości SMS oraz wpisaniu otrzymanego kodu w odpowiednie pole. Warunkiem naliczenia wynagrodzenia jest fakt, iż Użytkownik został przekierowany do testu przy pomocy Reflinku umieszczonego na Stronie WWW Partnera.
 3. Wysokość wynagrodzenia wynosi 3 zł, za każdy SMS wysłany przez Użytkownika.
 4. Wysokość wynagrodzenia nie podlega negocjacji.
 5. Wiadomość SMS musi zawierać poprawną treść (podaną po wypełnieniu testu) oraz musi zostać wysłana na właściwy numer (również podany po wypełnieniu testu).
 6. W przypadku wysłania przez użytkownika wiadomości o błędnej treści bądź na niewłaściwy numer, wynagrodzenie nie jest naliczane.
 7. Użytkownik zostaje przypisany Partnerowi na podstawie swojego adresu IP. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyśle wiadomości SMS natychmiast, lecz po upływie dowolnego czasu opłata zostanie naliczona tylko wtedy, gdy adres IP Użytkownika nie uległ zmianie.
 8. Kod otrzymamy przez Użytkownika traci ważność po upływie dwóch dni od daty jego otrzymania. W przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany przez Użytkownika, wynagrodzenie dla Partnera nie jest naliczane.

§7

Wypłata środków finansowych

 1. Partner może dokonać wypłaty środków w momencie uzyskania minimum 50 zł na Koncie, którego jest właścicielem.
 2. Wypłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany przez Partnera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub formularza w pozycji menu „Dane osobiste”.
 3. Partner może dokonać zamówienia wypłaty w dowolnym dniu miesiąca, jednak jej realizacja zostaje przesunięta na pierwsze dni miesiąca następnego.
 4. Wypłaty wynagrodzenia dla podmiotów gospodarczych (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka) posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, dokonywane są na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT doręczonych Serwisowi przelewem na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Partner i który został wskazany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego.
 5. Jeżeli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), stosunek łączący Partnera z Serwisem, zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest traktowany jak umowa cywilno-prawna, podobnie jak umowa zlecenia.
 6. Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna, w związku z obowiązkiem poboru zaliczki na podatek dochodowy, podczas rejestrowania poda swój numer NIP. Z kwoty wypłacanego wynagrodzenia będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy oraz składka ZUS.
 7. Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza. Wartość w groszach będzie zaokrąglana, jeśli będzie mniejsza niż pięć, Serwis dokona zaokrąglenia w dół, jeśli wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę.
 8. W przypadku rezygnacji przez Partnera z udziału w Programie Partnerskim lub wykluczenia przez Serwis z udziału w Programie Partnerskim, Partnerowi zostaną wypłacone prowizje wypracowane do chwili rezygnacji, rozwiązania umowy lub wykluczenia z Programu Partnerskiego, w kwocie należnej, niezależnie od ograniczeń dotyczących najniższej wysokości kwoty prowizji podlegającej wypłacie określonej w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 9. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na rzecz Partnera, nie może zostać dokonana na rzecz osób trzecich.